Central European City – ESSAY IT!

 

Medzinárodná esejistická súťaž o ceny s podporou Medzinárodného višegrádskeho fondu

 

Organizátori:

A2 kulturní týdeník, Magyar Lettre Internationale, Revue K&S a Tygodnik Powszechny

 

Téma:

Stredoeurópske mesto

 

Podtémy: Podtémy: mesto ako svedok našej histórie i meniacej sa prítomnosti, nový urbanizmus, nová architektúra, predmestia, panelákové sídliská, priemyselné zóny,
noví bohatí – noví chudobní, ghettá, squatty, verejný priestor a jeho správa, graffity, doprava, nový životný štýl a pod.

 

 

Ceny:

 

- Autorovi eseje, ktorá sa umiestni na prvom mieste, bude udelená cena vo výške 1 000,- Euro

 

- Ocenená esej, spolu s ostatnými finálovovými prácami predloženými centrálnej komisii, bude
   uverejnená v rôznych národných vydaniach participujúcich časopisov a v iných literarárnych
   časopisoch

 

- V pláne je vydanie knihy s výberom esejí, ktoré boli predložené centrálnej komisii, so širšou
   propagáciou

 

 

Podmienky účasti:

 

Zaslané eseje môžu byť napísané v slovenčine, češtine, maďarčine, polštine alebo angličtine.

seje je možné odovzdať v ktoromkoľvek z týchto piatich jazykov: angličtina, čeština. Štátne občianstvo autorov nie je obmedzené.

 

Nie je možné predložiť eseje, ktoré boli v čase pred oficiálnym udelením cien buď publikované alebo ponúknuté tretej strane na publikovanie alebo sa zúčastnili na inej súťaži.

 

Eseje treba zaslať na Sekretariát súťaže Central European City – ESSAY IT! do 27. júla 2007 v dvoch kópiách alebo e-mailom. O dátume rozhoduje poštová pečiatka alebo správa
o e-mailovom doručení. Rukopisy sa nevracajú.

 

Autori ocenených esejí poskytujú organizátorom súťaže neobmedzené právo na reprodukciu prenosné aj pre tretie strany. Toto právo zahŕňa právo na prekladanie a rozširovanie eseje v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, či už v celku alebo po častiach, a vo všetkých jazykoch.

 

Autori, ktorých eseje boli predložené centrálnej komisii, ale nezískali ocenenia, takisto prepožičiavajú právo na reprodukciu organizátorom súťaže.

 

V prípade, že eseje budú vydané v knižnej podobe, ich autori obdržia dodatočný honorár,
ktorý je úmerný dĺžke eseje vzhľadom na obsah celej knihy.


 

Textové požiadavky:
 

Zaslané eseje nesmú prekročiť nasledovné limity:

• minimálne 9 000, maximálne 14 000 znakov s medzerami (cca 6 – 8 normostrán)

• eseje musia byť zaslané v zapečatených obálkach. Texty nesmú obsahovať odkaz na autorove
   meno alebo identitu. Meno a adresa odosielateľa by mali byť zaslané v osobitnej zapečatenej
   obálke. Eseje zaslané e-mailom musia byť vo forme prílohy.

 

 

Postup/proces súťaže:

 

Všetky príspevky uvedie do anonymity Sekretariát súťaže, pridelí im numerický kód
a potom ich postúpi komisiám.

 

Víťazi budú vybraní v dvojkolovom výberovom procese. Centrálna komisia bude vyberať výhercov z maximálne 12 prác:

1. Od 20. júla 2007 do 31. augusta 2007 budú prípravné subkomisie (jedna za každú súťažnú
    krajinu) hodnotiť prijaté príspevky. Každá komisia potom navrhne centrálnej komisii výber
    3 esejí.

2. Práce vybrané subkomisiami budú po preklade do angličtiny prezentované centrálnej
    medzinárodnej komisii. Konečný výber víťazov sa uskutoční koncom októbra 2007.
    Na slávnostnej ceremónii v Prahe v novembri 2007 budú vyhlásení viťazi a budú im
    odovzdané ceny. Predtým sa plánuje uskutočniť workshop všetkých 12 autorov,
    ktorí sa dostanú do finále súťaže.

 

Štyri subkomisie a centrálna finálová komisia budú zložené a vymenované organizátormi súťaže.

 

Predsedom finálovej komisie je Karl Schlögel (Nemecko)

 

(Karl Schlogel (1948) študoval filozofiu, sociológiu, dejiny východnej Európy a slovanské štúdiá v Berlíne, Moskve a St. Petersburgu. Je profesorom dejín východnej Európy na Európskej univerzite Viadrina
vo Frankfurte nad Odrou.  Autor niekoľkých diel o stredo- a východoeurópskych mestách:

Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. (Hanser 2003)

Die Mitte liegt ostwärts. Europa im Übergang. (Hanser, 2002)

Promenade in Jalta und andere Städtebilder. (Hanser, 2001)

Berlin, Ostbahnhof Europas., (Siedler, 1998).

Go East oder die zweite Entdeckung des Ostens. (Siedler, 1995).)

 

 

Adresa Sekretariátu súťaže Central European City - ESSAY IT

 

    Central European City – ESSAY IT!

    A2 kulturni tydenik

    Americka 2, Praha

    Czech Republic

    e-mail: info@essay-it.com

 

    Internet: www.essay-it.com
 

 

Knihy a spoločnosť 5/2007:
 

František Gyárfáš: Descartovská pasca a Kempelenov Turek

 

Ján Blažovský: Informácie. A čo ďalej? (Pavol Rankov: Informačná spoločnosť)

 

Ivan Kamenec: Jozef Tiso a jeho hagiograf (Milana S. Ďurica: Jozef Tiso 1887 – 1947)

 

Štefan Šrobár: Náboženstvo bez teistov a ateistov (Richard Rorty, Gianni Vattimo: Budoucnost nábožentví)

 

Katarína Hradská: Útek z nenávratna (Rudolf Vrba: Utekl jsem z Osvětimi)

 

Tünde Lengyelová: Pravda utopená v krvi (Tomáš Bednařík: Čachtická paní)

 

Barbara Lášticová: Viac ako čierna kronika (Charles Tilly: Politika kolektivního násilí)

 

Andrea Šalingová: Histórie rodu ženskými očami (Jana Cviková, Jana Juráňová, Ľubica Kobová (ed.): Histórie žien)

 

Miroslava Sandtnerová: Hudba z videnia (Harold C. Schonberg: Životy velkých skladatelů)

 

Lýdia Kokovcová: Susedov nám určuje televízor (Joshua Meyrowitz: Všade a nikde)

 

Anna Grusková: Aféry a afekty (Evelyne Polt-Heinzl, Gisela Steinlechner: Arthur Schnitzler)

 

Ivan Žucha: Dve tváre filozofovania (Josef Pieper: Co znamená filozofovat?, Georg Scherer: Základní fenomény lidského bytí očima filozofie, Jan Poněšický: Člověk a jeho postavení ve světě)

 

Ivana Taranenková: Instantný román o generácii (Viliam Klimáček: Námestie kozmonautov)

 

Celoživotní sprievodcovia Lucie Hurajovej