Central European City – ESSAY IT!

 

Medzinárodná esejistická súťaž o ceny s podporou Medzinárodného višegrádskeho fondu

 

Organizátori:

A2 kulturní týdeník, Magyar Lettre Internationale, Revue K&S a Tygodnik Powszechny

 

Téma:

Stredoeurópske mesto

 

Podtémy: Podtémy: mesto ako svedok našej histórie i meniacej sa prítomnosti, nový urbanizmus, nová architektúra, predmestia, panelákové sídliská, priemyselné zóny,
noví bohatí – noví chudobní, ghettá, squatty, verejný priestor a jeho správa, graffity, doprava, nový životný štýl a pod.

 

 

Ceny:

 

- Autorovi eseje, ktorá sa umiestni na prvom mieste, bude udelená cena vo výške 1 000,- Euro

 

- Ocenená esej, spolu s ostatnými finálovovými prácami predloženými centrálnej komisii, bude
   uverejnená v rôznych národných vydaniach participujúcich časopisov a v iných literarárnych
   časopisoch

 

- V pláne je vydanie knihy s výberom esejí, ktoré boli predložené centrálnej komisii, so širšou
   propagáciou

 

 

Podmienky účasti:

 

Zaslané eseje môžu byť napísané v slovenčine, češtine, maďarčine, polštine alebo angličtine.

seje je možné odovzdať v ktoromkoľvek z týchto piatich jazykov: angličtina, čeština. Štátne občianstvo autorov nie je obmedzené.

 

Nie je možné predložiť eseje, ktoré boli v čase pred oficiálnym udelením cien buď publikované alebo ponúknuté tretej strane na publikovanie alebo sa zúčastnili na inej súťaži.

 

Eseje treba zaslať na Sekretariát súťaže Central European City – ESSAY IT! do 27. júla 2007 v dvoch kópiách alebo e-mailom. O dátume rozhoduje poštová pečiatka alebo správa
o e-mailovom doručení. Rukopisy sa nevracajú.

 

Autori ocenených esejí poskytujú organizátorom súťaže neobmedzené právo na reprodukciu prenosné aj pre tretie strany. Toto právo zahŕňa právo na prekladanie a rozširovanie eseje v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, či už v celku alebo po častiach, a vo všetkých jazykoch.

 

Autori, ktorých eseje boli predložené centrálnej komisii, ale nezískali ocenenia, takisto prepožičiavajú právo na reprodukciu organizátorom súťaže.

 

V prípade, že eseje budú vydané v knižnej podobe, ich autori obdržia dodatočný honorár,
ktorý je úmerný dĺžke eseje vzhľadom na obsah celej knihy.


 

Textové požiadavky:
 

Zaslané eseje nesmú prekročiť nasledovné limity:

• minimálne 9 000, maximálne 14 000 znakov s medzerami (cca 6 – 8 normostrán)

• eseje musia byť zaslané v zapečatených obálkach. Texty nesmú obsahovať odkaz na autorove
   meno alebo identitu. Meno a adresa odosielateľa by mali byť zaslané v osobitnej zapečatenej
   obálke. Eseje zaslané e-mailom musia byť vo forme prílohy.

 

 

Postup/proces súťaže:

 

Všetky príspevky uvedie do anonymity Sekretariát súťaže, pridelí im numerický kód
a potom ich postúpi komisiám.

 

Víťazi budú vybraní v dvojkolovom výberovom procese. Centrálna komisia bude vyberať výhercov z maximálne 12 prác:

1. Od 20. júla 2007 do 31. augusta 2007 budú prípravné subkomisie (jedna za každú súťažnú
    krajinu) hodnotiť prijaté príspevky. Každá komisia potom navrhne centrálnej komisii výber
    3 esejí.

2. Práce vybrané subkomisiami budú po preklade do angličtiny prezentované centrálnej
    medzinárodnej komisii. Konečný výber víťazov sa uskutoční koncom októbra 2007.
    Na slávnostnej ceremónii v Prahe v novembri 2007 budú vyhlásení viťazi a budú im
    odovzdané ceny. Predtým sa plánuje uskutočniť workshop všetkých 12 autorov,
    ktorí sa dostanú do finále súťaže.

 

Štyri subkomisie a centrálna finálová komisia budú zložené a vymenované organizátormi súťaže.

 

Predsedom finálovej komisie je Karl Schlögel (Nemecko)

 

(Karl Schlogel (1948) študoval filozofiu, sociológiu, dejiny východnej Európy a slovanské štúdiá v Berlíne, Moskve a St. Petersburgu. Je profesorom dejín východnej Európy na Európskej univerzite Viadrina
vo Frankfurte nad Odrou.  Autor niekoľkých diel o stredo- a východoeurópskych mestách:

Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. (Hanser 2003)

Die Mitte liegt ostwärts. Europa im Übergang. (Hanser, 2002)

Promenade in Jalta und andere Städtebilder. (Hanser, 2001)

Berlin, Ostbahnhof Europas., (Siedler, 1998).

Go East oder die zweite Entdeckung des Ostens. (Siedler, 1995).)

 

 

Adresa Sekretariátu súťaže Central European City - ESSAY IT

 

    Central European City – ESSAY IT!

    A2 kulturni tydenik

    Americka 2, Praha

    Czech Republic

    e-mail: info@essay-it.com

 

    Internet: www.essay-it.com
 


Obsah K&S 7-8/2007:

 

Imrich Sklenka: Vzkriesenie ducha univerzity?

 

Martin Takáč: Silentium Dei: Prometheus, Kristus, Sisyfos (Otakar A. Funda: Ježíš a mýtus o Kristu, John R. Donahue, Daniel J. Harrington: Evangelium podle Marka, Otakar A. Funda: Mezi vírou a racionalitou)

 

Štefan Šrobár: Miesto náboženstva (Zdeněk Nešpor, Dušan Lužný: Sociologie náboženství, David Václavík: Sociologie nových náboženských hnutí)

 

Grigorij Mesežnikov: Český pohľad na Slovenskú cestu k demokracii (Ľubomír Kopeček: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006, Salim Murad: Zahraniční politika Slovenské republiky jako faktor konsolidace demokracie na Slovensku, Vladimír Leška: Slovensko 1993 – 2004. Léta obav a nadějí)

 

Ivan Šimko: Sloboda ako politická téma (Ján Čarnogurský:Cestami KDH)

 

Tomáš Mrva: Najhoršie zo všetkých svrtiv (J.G. Ballard: Kingdom Come, Will Self: The Book of Dave)

 

Adrián Slavkovský: Keď rozum a srdce hľadajú spoločnú reč (o Bohu) (Josef Petr Ondok: Řeč o Bohu)

 

Peter Ježík: Akty rečové, túžby filozofické (John R. Searle: Rečové akty)

 

Dezider Kamhal: Filozofia ako terapia (Anthony C. Grayling: Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein: Modrá a hnědá kniha, Ray Monk: How to Read Wittgenstein)

 

Michal Korenko: Alchýmia chémie

 

František Gyárfáš: Remeslo zvané túžba (David A. Vise, Mark Malseed: Google story)

 

Peter Salner: Príbeh jednej noci (Martin Gilbert: Křišťálová noc)

 

Peter Salner: Spomienkový optimizmus (Rudolf Höss:Velitelem v Osvětimi)

 

Michal Šmigeľ: Po stopách ľudskej neznášanlivosti (Andrew Bell-Fialkoff: Etnické čistky)

 

Martin Ciel: Slovo „pes“ nehryzie (Francois Jost: Realita/Fikcia – ríša klamu)

 

Peter Salner: (K)to sú Židia??? (Paul Spiegel: Kdo jsou Židé?)

 

Anna Grusková: Muž z Baku (Tom Weiss:Orientalista)

 

Ľubica Kobová: Rod a sexualita v ilegalite (Kateřina Nedbálková: Spoutaná Rozkoš)

 

Ivan Žucha: Traktát o smrti (Douglas J. Davies: Stručné dějiny smrti)

 

Milan Lapin: Rozkážeme (Tim Flannery: Měníme podnebí)

 

Aňa Ostrihoňová: Kto si dá koláč Virginie Woolfovej? (Mark Crick: Kafka’s Soup)

 

Aňa Ostrihoňová: O živote (pod) psa (Juli Zeh, David Finck: Kleines Konversationslexikon für Haushunde)

 

Dušan Buran: Sv. Alžbeta Európska (Dieter Blume, Matthias Werner (ed.): Elisabeth von Thüringen – eine europäische Heilige. Katalog, Aufsätze, Jutta Frings, Jan Gerchow (ed.): Krone und Schleier)

 

Lýdia Kokavcová: Pellier a ten druhý

 

Márius Kopcsay: Muž a smrť (Deathstylové rady a tipy na leto)

 

Ivana Taranenková: Korektne zvládnuté remeslo (Peter Bilý: Don Giovanni)

 

Derek Rebro: Na rube prózy (Etela Farkašová: Na rube času)

 

Ivana Taranenková: Potešenie z bohapustej zábavy (Dušan Taragel – Danglár: Jánošík!, Roger Krowiak)

 

Michael Petráš: Labužnícke giftíky (Claudia Počasová: Culinaria Itálie, Chloé Doutre-Roussel: Čokoláda pro znalce)

 

Celoživotní sprievodcovia Zuzy Šeršenovej