Central European City – ESSAY IT!

 

Medzinárodná esejistická súťaž o ceny s podporou Medzinárodného višegrádskeho fondu

 

Organizátori:

A2 kulturní týdeník, Magyar Lettre Internationale, Revue K&S a Tygodnik Powszechny

 

Téma:

Stredoeurópske mesto

 

Podtémy: Podtémy: mesto ako svedok našej histórie i meniacej sa prítomnosti, nový urbanizmus, nová architektúra, predmestia, panelákové sídliská, priemyselné zóny,
noví bohatí – noví chudobní, ghettá, squatty, verejný priestor a jeho správa, graffity, doprava, nový životný štýl a pod.

 

 

Ceny:

 

- Autorovi eseje, ktorá sa umiestni na prvom mieste, bude udelená cena vo výške 1 000,- Euro

 

- Ocenená esej, spolu s ostatnými finálovovými prácami predloženými centrálnej komisii, bude
   uverejnená v rôznych národných vydaniach participujúcich časopisov a v iných literarárnych
   časopisoch

 

- V pláne je vydanie knihy s výberom esejí, ktoré boli predložené centrálnej komisii, so širšou
   propagáciou

 

 

Podmienky účasti:

 

Zaslané eseje môžu byť napísané v slovenčine, češtine, maďarčine, polštine alebo angličtine.

seje je možné odovzdať v ktoromkoľvek z týchto piatich jazykov: angličtina, čeština. Štátne občianstvo autorov nie je obmedzené.

 

Nie je možné predložiť eseje, ktoré boli v čase pred oficiálnym udelením cien buď publikované alebo ponúknuté tretej strane na publikovanie alebo sa zúčastnili na inej súťaži.

 

Eseje treba zaslať na Sekretariát súťaže Central European City – ESSAY IT! do 27. júla 2007 v dvoch kópiách alebo e-mailom. O dátume rozhoduje poštová pečiatka alebo správa
o e-mailovom doručení. Rukopisy sa nevracajú.

 

Autori ocenených esejí poskytujú organizátorom súťaže neobmedzené právo na reprodukciu prenosné aj pre tretie strany. Toto právo zahŕňa právo na prekladanie a rozširovanie eseje v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, či už v celku alebo po častiach, a vo všetkých jazykoch.

 

Autori, ktorých eseje boli predložené centrálnej komisii, ale nezískali ocenenia, takisto prepožičiavajú právo na reprodukciu organizátorom súťaže.

 

V prípade, že eseje budú vydané v knižnej podobe, ich autori obdržia dodatočný honorár,
ktorý je úmerný dĺžke eseje vzhľadom na obsah celej knihy.


 

Textové požiadavky:
 

Zaslané eseje nesmú prekročiť nasledovné limity:

• minimálne 9 000, maximálne 14 000 znakov s medzerami (cca 6 – 8 normostrán)

• eseje musia byť zaslané v zapečatených obálkach. Texty nesmú obsahovať odkaz na autorove
   meno alebo identitu. Meno a adresa odosielateľa by mali byť zaslané v osobitnej zapečatenej
   obálke. Eseje zaslané e-mailom musia byť vo forme prílohy.

 

 

Postup/proces súťaže:

 

Všetky príspevky uvedie do anonymity Sekretariát súťaže, pridelí im numerický kód
a potom ich postúpi komisiám.

 

Víťazi budú vybraní v dvojkolovom výberovom procese. Centrálna komisia bude vyberať výhercov z maximálne 12 prác:

1. Od 20. júla 2007 do 31. augusta 2007 budú prípravné subkomisie (jedna za každú súťažnú
    krajinu) hodnotiť prijaté príspevky. Každá komisia potom navrhne centrálnej komisii výber
    3 esejí.

2. Práce vybrané subkomisiami budú po preklade do angličtiny prezentované centrálnej
    medzinárodnej komisii. Konečný výber víťazov sa uskutoční koncom októbra 2007.
    Na slávnostnej ceremónii v Prahe v novembri 2007 budú vyhlásení viťazi a budú im
    odovzdané ceny. Predtým sa plánuje uskutočniť workshop všetkých 12 autorov,
    ktorí sa dostanú do finále súťaže.

 

Štyri subkomisie a centrálna finálová komisia budú zložené a vymenované organizátormi súťaže.

 

Predsedom finálovej komisie je Karl Schlögel (Nemecko)

 

(Karl Schlogel (1948) študoval filozofiu, sociológiu, dejiny východnej Európy a slovanské štúdiá v Berlíne, Moskve a St. Petersburgu. Je profesorom dejín východnej Európy na Európskej univerzite Viadrina
vo Frankfurte nad Odrou.  Autor niekoľkých diel o stredo- a východoeurópskych mestách:

Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. (Hanser 2003)

Die Mitte liegt ostwärts. Europa im Übergang. (Hanser, 2002)

Promenade in Jalta und andere Städtebilder. (Hanser, 2001)

Berlin, Ostbahnhof Europas., (Siedler, 1998).

Go East oder die zweite Entdeckung des Ostens. (Siedler, 1995).)

 

 

Adresa Sekretariátu súťaže Central European City - ESSAY IT

 

    Central European City – ESSAY IT!

    A2 kulturni tydenik

    Americka 2, Praha

    Czech Republic

    e-mail: info@essay-it.com

 

    Internet: www.essay-it.com
 


Obsah K&S 9/2007:

 

Ladislav Kováč: Silentium dei. Tri bludy tradičného racionalizmu

 

Hanuš Nykl: Fenomén Eliade (Mircea Eliade: Paměti; Obrazy a symboly; Iniciace, rituály, tajné společnosti)

 

Štefan Šrobár: Po Osvienčime o Bohu? (Johann Baptist Metz: Viera v dejinách a spoločnosti)

 

Ivana Adamcová: Bez pohŕdania človekom (Kolektív autorov: Velký inkvizitor. A. Červeňák, M. Ferko, D. Hajko, J. Tužinský: Rozjímanie o Veľkom inkvizítorovi)

 

Karel Dvořák ml.: Vôľa – sloboda – zmysel (Viktor Emil Frankl: Psychoterapie a náboženství; Lékařská péče o duši; Vůle ke smyslu)

 

Barbora Černušáková: Chudoba ako morálny problém (Thomas Pogge: World Poverty and Human Rights)

 

Libor Bernát: Slobodomurári, ilumináti a osvietenstvo (Jiří Kroupa: Alchymie štěstí)

 

Oľga Gyárfášová: Rozvažovanie pred plentou (Ľubica Kobová, Zuzana Maďarová: Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou)

 

Miroslava Sandtnerová: Ako nebrnkať plechom na strunu (Milan Koukal: Dechovka)

 

Ivan Žucha: Zo zákulisia duše a tela (Boris Mravec a kol.: Neurotransmitery)

 

Denis Kochan: Mlodinowo okno: tabloidový príbeh o dejinách geometrie (Leonard Mlodinow: Eukleidovo okno. Příběh geometrie od rovnoběžek k hyperprostoru)

 

Peter Salner: Život s komunistom (Žo Langerová: Vtedy v Bratislave. Môj život s Oskarom L.)

 

Peter Salner: Otázka, odpoveď, mlčanie... (Tomáš Janovic: Humor ho!)

 

Norbert Mikláš: Prehováranie smrti (Philip Roth: Everyman/Ktokoľvek, L. N. Tolstoy: The Death of Ivan Ilyic and Other Stories)

 

Ivana Taranenková: Dejiny ako osobný príbeh rodiny (Jan Novák: Děda)

 

Ivana Taranenková: Láska, sex a nežnosti po štvrtýkrát (Maxim E. Matkin: Mužské interiéry)

 

Celoživotní sprievodcovia Mily Haugovej