Prečo nový mesačník?

 

Napriek tomu, že v súčasnosti vychádza na Slovensku niekoľko časopisov venovaných literatúre a teórii literatúry, citeľne tu chýba periodikum, ktoré by sa venovalo tomu, čo sa dnes vo svete nazýva „tretia kultúra“ – prepojeniu medzi umením, filozofiou a vedou. Práve z toho dôvodu sme sa rozhodli založiť a vydávať kultúrny (v najširšom slova zmysle) mesačník, ktorý bude podporovať knižnú kultúru (a to systematickou reflexiou knižnej produkcie v kategóriách fiction i non-fiction)v širšom kultúrno-spoločenskom i časovom kontexte, svojim záberom a zameraním zaujme čo najširší okruh čitateľov i autorov a stane sa tak platformou pre inak značne rozdrobenú (politickým i odborným zameraním) slovenskú inteligenciu.

Priamou inšpiráciou pre nový mesačník bol jeden z najvplyvnejších kultúrnych časopisov The New York Review of Books. Nejde teda o časopis literárny, ktorých je v našom kultúrnom priestore už niekoľko, ani o iný - úzko (profesne či generačne) zameraný umelecký časopis. Naopak, projekt vychádza z predpokladu, že kniha ako komunikačné médium môže spájať celú vzdelanú vrstvu spoločnosti. Reflexia kníh či tém, ktoré tieto knihy prinášajú, je priestor, kde môžu navzájom komunikovať nielen spisovatelia, ale i odborníci z iných, najrôznejších oblastí (umenoveda, architektúra, filozofia, psychológia, sociológia, prírodné či exaktné vedy atď.). Pod reflexiou sa myslí zaradenie kníh do širšieho kontextu, knižného, ale i mimoknižného, kritické hodnotenie jednotlivých titulov, tematické eseje zahŕňajúce viaceré nejakým spôsobom príbuzné knižné tituly atď.

Našim zámerom je, aby autormi boli odborníci z tej-ktorej oblasti, ktorí sú schopní podať, a to nielen z odborného hľadiska, jednotlivé témy či kritickú reflexiu. Oni samotní zároveň budú mať takto možnosť prezentovať svoj odbor, v ktorom pracujú, a samozrejme i samých seba ako špecialistov. Knihy a ich témy sú pri takejto reflexii dôležitým záchytným bodom, ktorý pomáha i nie vždy literárne zdatnému špecialistovi napísať niečo zaujímavé aj pre širšiu, neodbornú komunitu.

Zároveň by sme vám chceli poskytnúť i základný informačný servis (stručné anotácie zaujímavých titulov), reklamné bannery vydavateľov, rozhovory s osobnosťami slovenskej kultúry (v širšom slova zmysle).

Predpokladaný počiatočný náklad časopisu bude 3000 kusov, rozsah 16 strán, distribuovaný bude jednak klasickými cestami, pomocou knižných distribútorov (a predávaný i v kníhkupectvách) a dostávať ho budú i všetky väčšie knižnice.