Časopis K&S máva štyri pravidelné rubriky:

 

Voľnú esej - písanú pre širšie publikum na témy blízke interdisciplinárnosti časopisu

       - rozsah 11 000 znakov aj s medzerami (6 normostrán)

 

Recenziu/esej na tému viacerých kníh (3-5)

-   aspoň jedna z kníh by mala byť nová na slovenskom trhu (slovenská

   alebo česká, vrátane prekladových)

-   rozsah 11 000 znakov aj s medzerami (6 normostrán)

 

Recenziu/esej na tému jednej novej knihy – rozsah 4 500 znakov aj s medzerami (2 a pol normostrany).

 

Celoživotní sprievodcovia – v tejto rubrike nepredstavujeme knihy, ale osobnosti slovenskej kultúry (v širšom slova zmysle) prostredníctvom kníh, ktoré ich formovali - rozsah 4 000 znakov aj s medzerami (cca 2  normostrany).

 

Forma príspevkov:

Časopis je určený pre vzdelanú verejnosť. Recenzie nie sú myslené ako odborné recenzie (tie sú vhodnejšie do odborných časopisov), ale skôr ako úvahy, eseje, glosy a pod., v ktorých sa viac píše o téme knihy/kníh, o ich zaradení do kontextu a pod.

Platí staré pravidlo, čo má esej o knihe obsahovať (1. napíšte o čom to je, 2. čo si o tom myslíte, 3. ak sa dá, nejako vtipne to zakončite), i keď vzájomný pomer jednotlivých častí (1-3) môže byť veľmi rôzny. 

 

Rozsah príspevkov:

Prosíme autorov, aby sa držali rozsahu pre príslušné rubriky. V opačnom prípade bude musieť redakcia príspevky krátiť alebo odmietnuť.

Rozsah príspevku možno zistiť napr. vo Worde v položke Tools/Word Count alebo Nástroje/Počet slov.

 

O autoroch:

V časopise uvádzame stručné CV (bez akademických titulov a veku) autorov a ich fotografiu. CV má byť v rozsahu 2-3 riadky (XY je ..., pracuje v ... zaoberá sa ... publikoval ....). Fotografia tváre bude uverejnená vo formáte cca 2x3 cm.

 

Summa summarum:

V prípade, že máte chuť autorsky prispieť do niektorej z rubrík časopisu, prosíme, kontaktuje redakciu e-mailom alebo telefonicky. Uveďte, o ktorých knihách/knihe chcete napísať a v 2-3 vetách priblížte, čo by malo byť jadro posolstva vášho článku.

 

Od každého autora teda očakávame:

-    príspevok v požadovanom rozsahu

-    fotografiu

-    stručné CV

-    presné údaje o knihách, o ktorých píše (autor, názov, vydavateľstvo, rok vydania, počet

    strán, príp. cenu)

-     nepovinné (obálky kníh, o ktorých sa píše a návrh na ilustračné foto - v prípade dlhších

    recenzií)

 

 

Ak budete mať chuť a nápad, potešíme sa, keď sa nám ozvete.